Valná hromada Praha - Strahov, 17. ledna 2009

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu oddílů komise skoků na trampolíně České gymnastické federace 2009


která se koná v sobotu dne 17.01.2000 v zasedací místnosti č. 234 Českého svazu tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov od 10.30 hodin.

Návrhy pro Valnou hromadu oddílů KT ČGF 2009 v.1   {info}

Program :
 1. Zahájení.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2008 a záměry na rok 2009 (Zeman).
 3. Zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a talentované mládeže a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2008 a záměry na rok 2009 (Patrman, Kotrba).
 4. Sportovní kalendář na rok 2009 (Zeman).
 5. Změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně (autoři / předkladatelé návrhů).
 6. Různé.
 7. Závěr.

Předpokládané ukončení : sobota 17.01.2009 do 17.00 hodin.

Účast :
s hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2009 pro skoky na trampolíně (každý oddíl 1 hlas)
s hlasem poradním : členové komise skoků na trampolíně, mezinárodní rozhodčí, hosté, všichni ostatní zájemci.

Registraci oddílu v ČGF v případě potřeby prokáže(í) delegovaný(í) zástupce(i) kopií registrace a ústřižku složenky.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti delegátů z nejméně 50 % oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2009. Hlasování při valné hromadě je veřejné. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů účastnících se oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2009. Usnesení se přijímá ke každému bodu a návrhu samostatně.

Úhrada nákladů :
KT ČGF uhradí maximálně 2 delegovaným zástupcům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2009, reprezentačním trenérům a členům KT ČGF :

 • jízdné - autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, zákaznické jízdné, obyčejné jízdné. Při použití auta zpáteční cestovné ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, ODV 38,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu.
 • nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km do výše 300,- Kč za osobu a noc.

  Žádáme o zaslání návrhů k projednání na valné hromadě e-mailem na adresu trampoliny@cstv.cz nejpozději do neděle 11.01.2009, aby mohly být rozeslány oddílům k prostudování před valnou hromadou. Zároveň je vhodné, aby se předkladatelé návrhů nebo jejich kvalifikovaní zástupci valné hromady zúčastnili. Návrhy lze předkládat i k Soutěžnímu řádu ČGF, jehož aktualizace průběžně probíhá (aktuální verze je k dispozici na stránkách ČGF).

  © KT ČGF, 03. ledna 2009

  Přílohy :

 • Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2009 v.2   {info}
 • Směrnice KT ČGF platné k 31.12.2008 :
        - Soutěžní řád pro soutěže v České republice   {info}
        - Povinné sestavy pro soutěže v České republice   {info}
        - Výkonnostní požadavky pro start na mistrovstvích České republiky   {info}
        - Pravidla pro pořádání pohárů v České republice   {info}
        - Technické odchylky pro soutěže v České republice   {info}
        - Startovné pro soutěže v České republice   {info}
 • Výkonnostní limity pro rok 2008   {info}
 • Doporučný vývoj výkonnosti špička   {info}
 • Soutěžní řád ČGF platný k 31.12.2008 (na strínce ČGF)   {info}
 • Návrhy na VH 2009 v.1   {info}