Pravidla pro Poháry od 1.1.2001 - návrh pro VH 2001

 I. VZ 


Poháry ve skocích na trampolíně se organizují v souladu s :

 •  
 • Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 •  
 • Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace (FIG).
 •  
 • Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně FIG pro soutěže v České republice
 •  
 • Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice.


  1. Poháry, kategorie a účast.
  1.1 Český pohár se organizuje jako soutěž bez věkového omezení :
 •  
 • žen jednotlivkyň
 •  
 • mužů jednotlivců
 •  
 • žen synchronních dvojic
 •  
 • mužů synchronních dvojic.
  1.2 Žákovský pohár se organizuje jako soutěž žactva (do 15 let) :
 •  
 • žákyň jednotlivkyň
 •  
 • žáků jednotlivců.
  1.3 Závodníci a závodnice musí mít české občanství nebo bydliště v České republice.
   
  2. Systém a počet soutěží poháru.
  2.1 Poháry se skládají ze systému pohárových soutěží, který zahrnuje 4 - 6 pohárových soutěží v průběhu 1 kalendářního roku.
  2.2 Pohárová soutěž se organizuje společně pro všechny poháry.
   
  3. Hodnocení a vítěz poháru.
  3.1 Za umístění v rozřazovacím závodě pohárové soutěže (povinná + volná sestava) získá závodník (synchronní pár) do :
 •  
 • Českého poháru (hodnotí se všichni bez věkového omezení) při účasti nejméně 3 závodníků (synchronních párů) žen / mužů v příslušné kategorii
 •  
 • Žákovského poháru (hodnotí se pouze žactvo do 15 let) při účasti nejméně 3 závodníků žákyň / žáků v příslušné kategorii
   za :1. místo .....................................................10  pohárových bodů
   2. místo ..................................................... pohárových bodů
  atd.
   9. místo ..................................................... pohárové body
   10. místo ..................................................... pohárový bod
  3.2 Za umístění ve finále pohárové soutěže Českého poháru / Žákovského poháru získá závodník (synchronní pár) do
 •  
 • Českého poháru / Žákovského poháru
   za :1. místo .....................................................dalších 5  pohárových bodů
   2. místo .....................................................další 3  pohárové body
   3. místo .....................................................další 1  pohárový bod
  3.3 Vítězem Poháru pro kalendářní rok se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým součtem pohárových bodů ze :
   pohárových soutěží při celkem 6 pohárových soutěžích v kalendářním roce
   pohárových soutěží při celkem 5 pohárových soutěžích v kalendářním roce
   pohárových soutěží při celkem 4 pohárových soutěžích v kalendářním roce,
   ve kterých získal nejvíce pohárových bodů.
   3.3.1 V pohárových kategoriích, ve kterých nebyly uděleny pohárové body nejméně ve čtyřech pohárových soutěžích, se vítěz nevyhlašuje.
   3.3.2 V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se vítězem stává závodník (synchronní pár), který získal více pohárových bodů v poslední pohárové soutěži (je-li i zde shoda, v předposlední, atd.).
  3.4 Závodníkům (synchronním párům), kteří v pohárových soutěžích nezískali žádný pohárový bod, se za umístění v rozřazovacích závodech pohárových soutěží přidělí :
   za :11. místo .....................................0,100  pomocného bodu
   12. místo .....................................0,099  pomocného bodu
  atd.
   a postupem shodným s výpočtem celkového součtu pohárových bodů se získá celkový součet pomocných bodů a umístění závodníka (synchronního páru) v celkovém pořadí.

  4. Pohárová soutěž.
  4.1 Kvalifikační kolo pohárové soutěže jednotlivců (povinná + volná sestava) je společné pro všechny Poháry.

  4.2 Startovní pořadí pro povinnou sestavu je určeno podle průběžného pořadí Českého poháru tak, že nejlepší závodník (synchronní pár) nastupuje jako poslední.

   4.2.1 V první pohárové soutěži se startovní pořadí určí podle výsledků předcházejícího ročníku Českého poháru.

   4.2.2 Noví závodníci (synchronní páry) nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním.

  4.3 Finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru jednotlivců se organizuje zásadně odděleně od rozřazovacího závodu (následující den, ve večerních hodinách, apod.).

   4.3.1 Pokud by ve finále pohárové soutěže startovalo méně než 3 závodníci (synchronní páry), finále se neorganizuje a vítězem je závodník (synchronní pár) s nejlepším umístěním v kvalifikačním kole.

  5. Rozhodčí.
  5.1 Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod 2 rozhodčí.
   5.1.1 Závodníci subjektu, který nezajistil 2 rozhodčí pro pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové body.
   5.1.2 V případě nedostatku rozhodčích rozhoduje o složení sboru rozhodčích vrchní rozhodčí.
  5.2 Vrchní rozhodčí odpovídá za provedení zkušebního hodnocení (hodnocení provedení, obtížnosti, synchronnosti) v průběhu tréninku každé pohárové soutěže.
  5.3 Každý nominovaný rozhodčí je povinen se v plném rozsahu (provedení, obtížnost, synchronnost) zúčastnit zkušebního hodnocení.

   II. JK 


  V jednotlivých kolech Českého poháru omezit koeficient obtížnosti ve volných sestavách - stanovit horní hranici :

 • nejvíce 7,0 bodu při povinné sestavě C
 • nejvíce 5,0 bodu při povinné sestavě D
 • nejvíce 3,0 bodu při povinné sestavě E
 • nejvíce 2,0 bodu při povinné sestavě F.
  Závodník může skákat vyšší koeficient obtížnosti, ale do celkové známky se započítává pouze výše uvedená horní hranice. U sestav A a B je výše započítaného koeficientu obtížnosti shodná s tím, co závodník skutečně skočil.
  Hodnota obtížnosti se musí přepočítat na nová pravidla.

   III. OLO 


  Český pohár :

  a) Jednotlivci-závodů Českého poháru se mohou účastnit závodníci splňující povinnou sestavu FIG A, FIG B nebo povinnou sestavu s koeficientem obtížnosti větším než 5,0 (podle starého koeficientu obtížnosti)
   -pro závody Českého poháru může pořadatel vyhlásit závody pro ostatní závodníky, kteří nesplňují požadavky Českého poháru
   -soutěže jednotlivců hodnotit samostatně, závodník může na daném závodě startovat jen v jedné soutěži

  b) Synchronní dvojice-závodů Českého poháru se synchronní dvojice účastní bez omezení

   IV. VZ 2 


  3.5 Závodníkům jednotlivcům, kteří v pohárové soutěži nesplnili následující výkonnostní požadavky, se za umístění v kvalifikačním kole, případně ve finále příslušné pohárové soutěže nepřidělí ani pohárové, ani pomocné body (tyto body nejsou přiděleny dalším závodníkům) :
   
 •  
 • závodníci od 12 let - povinná sestava nejméně D
   
 •  
 • závodníci od 16 let - povinná sestava nejméně C
   Toto ustanovení však nemá vliv na umístění závodníka v příslušném pohárovém závodě.

  zpět