Technické odchylky od 1.1.2001 - návrh pro VH 2001

 I. VZ 


Soutěže ve skocích na trampolíně se v České republice organizují v souladu s :

 •  
 • Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 •  
 • Technickým řádem Mezinárodní gymnastické federace (FIG).
 •  
 • Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně (FIG).
  Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice vyplývají z odlišností domácích soutěží od světových, mezikontinentálních a kontinentálních mistrovství ve skocích na trampolíně.

  Tyto Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG se nevztahují na soutěže schválené FIG organizované v České republice.


  1. Stanovení pořadí při rovnosti bodů.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích a Přeborech České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace bude pořadí při rovnosti bodů na kterémkoliv místě soutěží jednotlivců, synchronních dvojic a družstev stanoveno podle § 4.4.1.1 (kvalifikační kolo) a § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG, způsobem shodným se světovým mistrovstvím.
   
 •  
 • Při ostatních soutěžích se postupuje stejným způsobem, není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak.
   
  2. Finále (§ 1.3.2) - jednotlivci a synchronní dvojice.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích a Přeborech České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace postupují do finále 2/3 nejlepších závodníků / párů (nejvýše však 8 závodníků / párů) z kvalifikačního kola. Závodníci / páry zahajují finále s nulovým počtem bodů.
   
 •  
 • Při ostatních soutěžích se postupuje stejným způsobem, není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak - odlišně může při ostatních soutěžích například postoupit do finále jiný počet závodníků / párů z kvalifikačního kola a/nebo se může vítězem stát závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů za všechny sestavy, apod.
   
  3. Soutěž družstev (§ 2.1) - smíšené družstvo při Mistrovství České republiky a Žákovském přeboru České republiky družstev.
   
 •  
 • Při Mistrovství České republiky družstev tvoří smíšené trampolínové družstvo minimálně 3 a maximálně 4 závodníci / závodnice bez věkového omezení.
   
 •  
 • Při Žákovském přeboru České republiky družstev tvoří smíšené trampolínové družstvo minimálně 3 a maximálně 4 závodníci / závodnice žákovské kategorie.
   
  4. Soutěž družstev (§ 2.3.2) - finále při Mistrovství České republiky a Žákovském přeboru České republiky družstev.
   Finále Mistrovství České republiky a Žákovského přeboru České republiky družstev se provádí podle § 2.3.2 a § 4.1 Mezinárodních soutěžních pravidel FIG, způsobem shodným se světovým mistrovstvím družstev - 5 nejlepších družstev do finále, finále začíná s nulovou známkou a ve finále cvičí 3 členové družstva a všechny 3 známky se počítají.
   
  5. Vítězi (§ 4).
   
 •  
 • Při Mistrovstvích a Přeborech České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Při ostatních soutěžích se postupuje stejným způsobem, není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak.
   
  6. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.1) - závodníci do 14 let.
   Závodníci do 14 let :
   
 •  
 • Tílko.
   
 •  
 • Jednobarevné gymnastické šponovky nebo jednobarevné trenýrky s výjimkou černé a sytě tmavé barvy.
   
 •  
 • Trampolínová obuv a/nebo obutí ne delší než ke kotníkům barvy stejné jako gymnastické šponovky nebo bílé.
   
  7. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.5) - družstvo.
   Členové družstva nemusí mít jednotný úbor.
   
  8. Trampolíny (§ 8.1) - Normy FIG.
   Parametry musí při Mistrovstvích České republiky, Přeborech České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace odpovídat Normám FIG. Trampolíny nemusí mít certifikát FIG.
   
  9. Bezpečnost (§ 9.1 Soutěžních pravidel a § 5.1 sekce 4 Technického řádu).
   
 •  
 • Výška haly. Při soutěžích žákovských kategorií musí být vnitřní výška haly nejméně 6 metrů.
   
 •  
 • Vedoucí závodního prostoru a záchranci. Organizátor soutěže není povinen určit vedoucího závodního prostoru a záchrance. Při rozcvičení a závodě však musí být nejméně jeden a nejvíce dva záchranci u každé dlouhé strany trampolíny, je-li používána.
   
 •  
 • Záchranné stoly a ochranné matrace. Na koncích trampolíny musí být používány podepřené ochranné matrace nebo gymnastické žíněnky.
   
 •  
 • Záchranná matrace. Vrchní rozhodčí může povolit použití záchranné matrace i na straně trampolíny přilehlé rozhodčím.
   
  10. Zapisovatelé a sekretariát (§ 10.1) - počítačový program.
   Počítačový program, používaný při Mistrovstvích České republiky, Přeborech České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace, musí být schválen komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   
  11. Zapisovatelé a sekretariát (§ 10.2) - výsledky.
   Úplný výtisk výsledků musí být zaslán komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   
  12. Protesty.
   Podání protestu.
  Protest smí podat pouze vedoucí družstva, závodník nebo trenér.
   Poplatek za protest.
  Poplatek za protest je stanoven ve výši :
   
 •  
 • 100,- Kč pro Mistrovství České republiky, Přebory České republiky a pohárové soutěže vyhlašované komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace
   
 •  
 • 50,- Kč pro ostatní soutěže.
   Je-li protest zamítnut, zůstává poplatek pořadateli, nebo se, při Mistrovstvích České republiky, Přeborech České republiky a pohárové soutěži vyhlašované komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace, odvádí komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   Odvolací komise - složení.
   Zástupce komise skoků na trampolíně ČGF nebo pořadatele ....................................... 2
   Vrchní rozhodčí ............................................................................................ 1
   Rozhodčí č. 1 ............................................................................................... 1
   Rozhodčí č. 7 ............................................................................................... 1
   Celkem ....................................................................................................... 5
   
  13. Rozcvičení (§ 12.2) - rozcvičení pro finále.
   Jestliže je před finále zajištěn na soutěžním nářadí samostatný trénink, který skončí nejvíce 30 minut před zahájením finálových soutěží, může být rozcvičení bezprostředně před finálovou sestavou zrušeno.
   
  14. Rozhodčí (§ 19) - předepsaný oděv pro rozhodčí.
   Tmavě modré sako, bílá košile s tmavou kravatou nebo bílá halenka, tmavě modré kalhoty nebo sukně, černá obuv nebo sportovní obutí.

  © KT ČGF, 30. ledna 2001

  zpět