Valná hromada Praha - Strahov, 10. února 2001

P O Z V Á N K A
 
na valnou hromadu oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace
 


která se koná v sobotu dne 10.2.2001 v zasedací místnosti 427 (poslední patro) Českého svazu tělesné výchovy, Mezi stadiony, Praha 6 - Strahov od 9.30 hodin.

Program :

1.  Zahájení.
2.  Zpráva o činnosti za rok 2000 a záměry na rok 2001 (Zeman).
3.  Zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2000 a záměry na rok 2001 (Michalko).
4.  Zhodnocení přípravy výběrů talentované mládeže v roce 2000 a záměry na rok 2001 (Kozubek).
5.  Sportovní kalendář na rok 2001 (Zeman).
6.  Změny soutěžního řádu, technických odchylek od mezinárodních pravidel, pravidel pro pořádání pohárů a povinných sestav pro soutěže v České republice (autoři návrhů).
7.  Různé.
8.  Závěr.

Předpokládané ukončení : sobota 10.2.2001 v 16.00 hodin.

Účast :
s hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2001 pro skoky na trampolíně (každý oddíl 1 hlas)
s hlasem poradním : členové komise skoků na trampolíně, hosté, všichni ostatní zájemci.

Registraci oddílu v ČGF prokáže(í) delegovaný(í) zástupce(i) kopií ústřižku složenky.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti delegátů z nejméně 50 % oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2001. Hlasování při valné hromadě je veřejné. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů účastnících se oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2001. Usnesení se přijímá ke každému bodu a návrhu samostatně.

Úhrada nákladů :
KT ČGF uhradí maximálně 2 delegovaným zástupcům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2001, reprezentačním trenérům a členům KT ČGF :

 • cestovné vlakem 2. třídy nebo autobusem (při použití osobního vozidla ve výši jízdného 2. třídy vlakem nebo autobusového jízdného)
 • nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km do výše 200,- Kč za osobu a noc.

  © KT ČGF, 30. ledna 2001


  Návrhy na valnou hromadu
 •  
 • Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2001INFO
 •  
 • Návrh Povinných sestav od 1.1.2001INFO
 •  
 • Návrh Soutěžního řádu od 1.1.2001INFO
 •  
 • Návrh Technických odchylek od 1.1.2001INFO
 •  
 • Návrh Pravidel pro Poháry od 1.1.2001INFO