Valná hromada Praha - Strahov, 22. ledna 2005

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu oddílů komise skoků na trampolíně České gymnastické federace


která se koná v sobotu dne 22.1.2005 v zasedací místnosti č. 234 Českého svazu tělesné výchovy, Mezi stadiony, Praha 6 - Strahov od 10.00 hodin.

Program :

 1. Zahájení.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2004 a záměry na rok 2005 (Zeman).
 3. Zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a talentované mládeže a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2004 a záměry na rok 2005 (Patrman, Kotrba, Kozubek).
 4. Doplňující volba do komise skoků na trampolíně.
 5. Sportovní kalendář na rok 2005 (Zeman).
 6. Změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně (autoři / předkladatelé návrhů).
 7. Různé.
 8. Závěr.

Předpokládané ukončení : sobota 22.1.2005 v 16.30 hodin.

Účast :
s hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2005 pro skoky na trampolíně (každý oddíl 1 hlas)
s hlasem poradním : členové komise skoků na trampolíně, mezinárodní rozhodčí, hosté, všichni ostatní zájemci.

Registraci oddílu v ČGF v případě potřeby prokáže(í) delegovaný(í) zástupce(i) kopií registrace a ústřižku složenky.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti delegátů z nejméně 50 % oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2005. Hlasování při valné hromadě je veřejné. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů účastnících se oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2005. Usnesení se přijímá ke každému bodu a návrhu samostatně.

Úhrada nákladů :
KT ČGF uhradí maximálně 2 delegovaným zástupcům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2005, reprezentačním trenérům a členům KT ČGF :

 • jízdné - autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, zákaznické jízdné, obyčejné jízdné. Při použití auta zpáteční cestovné ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu.
 • nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km do výše 250,- Kč za osobu a noc.

  © KT ČGF, 15. ledna 2005

  Přílohy :

 • Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2005 v.2   {info}
 • Směrnice KT ČGF platné k 31.12.2004 :
        - Soutěžní řád pro soutěže v České republice   {info}
        - Technické odchylky pro soutěže v České republice   {info}
        - Pravidla pro pořádání pohárů v České republice   {info}
        - Povinné sestavy pro soutěže v České republice   {info}
        - Startovné pro soutěže v České republice   {info}
 • Změny pravidel FIG od 1.1.2005 (dle pracovní verze 09.2004)   {info}
 • Návrhy pro VH 2005 (vz)   {info}