Valná hromada Praha - Strahov, 18. ledna 2003

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu komise skoků na trampolíně České gymnastické federace


která se koná v sobotu dne 18.1.2003 v zasedací místnosti č. 427 Českého svazu tělesné výchovy, Mezi stadiony, Praha 6 - Strahov od 10.00 hodin.

Program :

 1. Zahájení.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2002 a záměry na rok 2003 (Zeman).
 3. Zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2002 a záměry na rok 2003 (Michalko).
 4. Zhodnocení přípravy výběrů talentované mládeže v roce 2002 a záměry přípravy reprezentačních výběrů a výběrů talentované mládeže na rok 2003 (Kozubek).
 5. Sportovní kalendář na rok 2003 (Zeman).
 6. Změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně (autoři / předkladatelé návrhů).
 7. Informace o zadání programu na zpracování výsledků soutěží ve skocích na trampolíně (Štefaniková).
 8. Různé.
 9. Závěr.

Předpokládané ukončení : sobota 18.1.2003 v 16.30 hodin.

Účast :
s hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2003 pro skoky na trampolíně (každý oddíl 1 hlas)
s hlasem poradním : členové komise skoků na trampolíně, mezinárodní rozhodčí, hosté, všichni ostatní zájemci.

Registraci oddílu v ČGF v případě potřeby prokáže(í) delegovaný(í) zástupce(i) kopií registrace a ústřižku složenky.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti delegátů z nejméně 50 % oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2003. Hlasování při valné hromadě je veřejné. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů účastnících se oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2003. Usnesení se přijímá ke každému bodu a návrhu samostatně.

Úhrada nákladů :
KT ČGF uhradí maximálně 2 delegovaným zástupcům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2003, reprezentačním trenérům a členům KT ČGF :

 • jízdné - autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, ČD Tip, zákaznické jízdné, zpáteční, obyčejné jízdné. Při použití auta zpáteční cestovné ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu.
 • nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km do výše 200,- Kč za osobu a noc.

  © KT ČGF, 7. ledna 2003  Seznam materiálů pro Valnou hromadu 2003 :
 • Pozvánka na valnou hromadu komise skoků na trampolíně České gymnastické federace   {info}
 • Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2003 v.1   {info}
 • Návrh Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Technických odchylek od Mezinárodních pravidel FIG pro soutěže v České republice   {info}
 • Návrh Pravidel pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Povinných sestav pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Startovného pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Další různé návrhy pro Valnou hromadu 2003   {info}