VH 2009 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 16. ledna 2010

V sobotu 16. ledna 2010 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila zprávu o činnosti za rok 2009 a záměry na rok 2010, sportovní kalendář pro rok 2010 a změny a doplňky technických předpisů ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2010.

Valná hromada dále :

 • vyslovila důvěru stávající komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace ve složení Vladimír Zeman (předseda), Radek Hanáček, Jiří Kotrba, Miroslav Patrman, Jana Štefaniková (členové)
 • vzala na vědomí hospodaření komise skoků na trampolíně ČGF za rok 2009
 • uložila :

   1.  Komisi skoků na trampolíně definovat a stanovit oblasti a úkoly v zabezpečování činnosti a rozvoje skoků na trampolíně v České republice a promítnout je do dělby práce uvnitř komise i mimo komisi
   2.  Oddílům zaslat komisi své návrhy takových oblastí a úkolů v zabezpečování činnosti a rozvoje skoků na trampolíně v České republice pro dělbu práce a osob, které jsou ochotny se do dělby práce také zapojit
   3.  Pořadatelům všech soutěží zabezpečit vyvěšení výsledků, aby se s nimi účastníci mohli seznámit a provést kontrolu ještě před začátkem dalšího kola nebo vyhlášením vítězů

 • a projednala :

   1.  Neschválen návrh na vyhlášení valné hromady valnou hromadou volební
   2.  Schválen program a jednací řád Valné hromady s tím, že hlas rozhodující budou mít i Sokol Dvůr Králové nad Labem a TJ Rožnov pod Radhoštěm, jejichž registrace na rok 2010 ještě nebyla doručena sekretariátu ČGF
   3.  Náměty a návrhy v rámci diskuze o dělbě práce v oblasti zabezpečování činností a rozvoje skoků na trampolíně v České republice : zpracování výsledků / počítačový program, rozhodčí, reprezentační oblečení, marketing, public relations, trenéři, metodika, rozpisy a výsledky soutěží, seznam činností pro dělbu práce, zabezpečení materiálem, spolupráce s organizacemi mimo skoky na trampolíně, dotace a granty, příprava a organizace soutěží a akcí, konkrétnost, každý člen komise minimálně 1 agenda, složení komise : vybírat bez bližšího určení odborníky, osobnosti, nestranné osoby versus osoby k předem určeným oblastem činnosti / agendám versus kombinace předchozích
   4.  Neschválen návrh na zrušení časového limitu pro přihlášky synchronních dvojic ři Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace (viz bod 2 Technických odchylek od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice)
   5.  Neschválen návrh na změnu povinné sestavy E
   6.  Pro Český závod věkových skupin zachovat 2 volné sestavy v kvalifikačním kole
   7.  Závodníci, kteří startují v mezinárodních soutěžích uvedených na stránkách Mezinárodní gymnastické federace (FIG) musí mít licenci FIG (od roku, ve kterém dosáhnou věku 11 let). O licenci žádají prostřednictvím svých oddílů a ČGF. Blíže viz FIG licence pro závodníky ve skocích na trampolíně od 1.1.2010 (KT/89/09 a/nebo internetová stránka KT ČGF {info})
   6.  Všechny mezinárodní soutěže musí být hlášeny FIG a podléhají poplatku FIG
   9.  Diskuze o vyhlášení mistra republiky v případě, že v mistrovtví startují méně než 3 jednotlivci / synchronní páry


 •  
 • Sportovní kalendář pro rok 2010{info}
 •  
 • Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně 2010{info}
 •  
 • Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice od 1.1.2010{info}
 •  
 • Pravidla pro pořádání pohárů ve skocích na trampolíně v České republice od 1.1.2010{info}
 •  
 • Pozvánka na valnou hromadu KT ČGF 2010{info}