Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice

platná od 1.1.1999 do 31.12.2000


Poháry ve skocích na trampolíně se organizují v souladu s :

 •  
 • c pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 •  
 • Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace (FIG).
 •  
 • Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně FIG pro soutěže v České republice
 •  
 • Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice.

  1. Poháry, kategorie a účast.
  1.1 Český pohár se organizuje jako soutěž bez věkového omezení :
 •  
 • žen jednotlivkyň
 •  
 • mužů jednotlivců
 •  
 • žen synchronních dvojic
 •  
 • mužů synchronních dvojic.
  1.2 Žákovský pohár se organizuje jako soutěž žactva (do 15 let) :
 •  
 • žákyň jednotlivkyň
 •  
 • žáků jednotlivců.
  1.3 Závodníci a závodnice musí mít české občanství nebo bydliště v České republice.
   
  2. Systém a počet soutěží poháru.
  2.1 Poháry se skládají ze systému pohárových soutěží, který zahrnuje 4 - 6 pohárových soutěží v průběhu 1 kalendářního roku.
  2.2 Pohárová soutěž se organizuje společně pro všechny poháry.
   
  3. Hodnocení a vítěz poháru.
  3.1 Za umístění v rozřazovacím závodě pohárové soutěže (povinná + volná sestava) získá závodník (synchronní pár) do :
 •  
 • Českého poháru (hodnotí se všichni bez věkového omezení) při účasti nejméně 3 závodníků (synchronních párů) žen / mužů v příslušné kategorii
 •  
 • Žákovského poháru (hodnotí se pouze žactvo do 15 let) při účasti nejméně 3 závodníků žákyň / žáků v příslušné kategorii
   za :1. místo .....................................................10  pohárových bodů
   2. místo ..................................................... pohárových bodů
  atd.
   9. místo ..................................................... pohárové body
   10. místo ..................................................... pohárový bod
  3.2 Za umístění ve finále pohárové soutěže Českého poháru / Žákovského poháru získá závodník (synchronní pár) do
 •  
 • Českého poháru / Žákovského poháru
   za :1. místo .....................................................další 3  pohárové body
   2. místo .....................................................další 2  pohárové body
   3. místo .....................................................další 1  pohárový bod
  3.3 Vítězem Poháru pro kalendářní rok se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým součtem pohárových bodů ze :
   pohárových soutěží při celkem 6 pohárových soutěžích v kalendářním roce
   pohárových soutěží při celkem 5 pohárových soutěžích v kalendářním roce
   pohárových soutěží při celkem 4 pohárových soutěžích v kalendářním roce,
   ve kterých získal nejvíce pohárových bodů.
   3.3.1 V pohárových kategoriích, ve kterých nebyly uděleny pohárové body nejméně ve čtyřech pohárových soutěžích, se vítěz nevyhlašuje.
   3.3.2 V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se vítězem stává závodník (synchronní pár), který získal více pohárových bodů v poslední pohárové soutěži (je-li i zde shoda, v předposlední, atd.). Takto se postupuje v případě shodného celkového součtu pohárových bodů na prvních třech místech Poháru.
   3.3.3 Závodníci (synchronní páry) na čvrtém a dalších místech celkového pořadí se stejným celkovým součtem pohárových bodů se v celkovém pořadí umístí na stejném místě. Umístí-li se například na pátém místě 2 závodníci (synchronní páry), šesté místo se neuděluje, a podobně.
  3.4 Závodníkům (synchronním párům), kteří v pohárových soutěžích nezískali žádný pohárový bod, se za umístění v rozřazovacích závodech pohárových soutěží přidělí :
   za :11. místo .....................................0,100  pomocného bodu
   12. místo .....................................0,099  pomocného bodu
  atd.
   a postupem shodným s výpočtem celkového součtu pohárových bodů se získá celkový součet pomocných bodů a umístění závodníka (synchronního páru) v celkovém pořadí.

  4. Pohárová soutěž.
  4.1 Rozřazovací závod pohárové soutěže jednotlivců (povinná + volná sestava) je společný pro všechny Poháry.

  4.2 Startovní pořadí pro povinnou sestavu je určeno tak, že závodník (synchronní pár) s nejnižším součtem pohárových / pomocných bodů v průběžném pořadí Českého poháru nastupuje jako první (pro první pohárovou soutěž s nejnižším součtem pohárových / pomocných bodů v celkovém pořadí předcházejícího ročníku Českého poháru).

   4.2.1 V případě rovnosti bodů startuje dříve závodník (synchronní pár) s horším nejlepším výsledkem v průběhu Českého poháru (pro první pohárovou soutěž v průběhu předcházejícího ročníku Českého poháru).

    4.2.1.1 Je-li i zde shoda, je startovní pořadí určeno losováním.

  4.3 Umístění v rozřazovacím závodě pohárové soutěže je v případě rovnosti bodů stanoveno tak, že se lépe umístí závodník (synchronní pár) s vyšší obtížností ve volné sestavě.

   4.3.1 Je-li i obtížnost ve volné sestavě shodná, umístí se lépe závodník (synchronní pár) s vyšší známkou za povinnou sestavu.

    4.3.1.1 Je-li i známka za povinnou sestavu shodná, rozhodne se o umístění losováním.

  4.4 Do finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru jednotlivců postupuje :

 •  
 • 6 závodníků (synchronních párů) při 10 a více startujících
 •  
 • 5 závodníků (synchronních párů) při 8 - 9 startujících
 •  
 • 4 závodníci (synchronní páry) při 6 - 7 startujících
 •  
 • 3 závodníci (synchronní páry) při 4 - 5 startujících.

   4.4.1 Při méně než 4 startujících se finále neorganizuje.

  4.5 Finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru jednotlivců se organizuje zásadně odděleně od rozřazovacího závodu (následující den, ve večerních hodinách, apod.).

   4.5.1 Finále začínají závodníci a synchronní páry s nulovým počtem bodů.

   4.5.2 Vítězem pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru jednotlivců je závodník (synchronní pár) s nejvyšším počtem bodů za finále.

    4.5.2.1 V případě rovnosti bodů se provede rozskok o první místo (volná sestava).

    4.5.2.2 V případě rovnosti bodů na dalších místech se lépe umístí závodník (synchronní pár) s vyšší obtížností finálové sestavy.

     4.5.2.2.1 Je-li shodná i obtížnost finálové sestavy, rozhodne se podle umístění v rozřazovacím závodě.

  4.6 Není-li organizováno finále, je vítězem závodník s nejlepším umístěním v rozřazovacím závodě.

  5. Rozhodčí.
  5.1 Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod 2 rozhodčí.
   5.1.1 Závodníci subjektu, který nezajistil 2 rozhodčí pro pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové body. V případě nedostatku rozhodčích rozhoduje o složení sboru rozhodčích vrchní rozhodčí.
  5.2 Vrchní rozhodčí odpovídá za provedení zkušebního hodnocení (hodnocení provedení, obtížnosti, synchronnosti) v průběhu tréninku každé pohárové soutěže.
  5.3 Každý nominovaný rozhodčí je povinen se v plném rozsahu (provedení, obtížnost, synchronnost) zúčastnit zkušebního hodnocení.

  © KT ČGF leden 1999