Valná hromada Praha - Strahov, 15. ledna 2011

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu oddílů komise skoků na trampolíně České gymnastické federace 2011


která se koná v sobotu dne 15.01.2011 v Hotelu Coubertin, Atletická 1113/4, Praha 6 - Strahov od 10.30 hodin.

Program :

 1. Zahájení.
 2. Stručná zpráva o činnosti za rok 2010 a základní záměry na rok 2011 (Zeman).
 3. Stručné zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a talentované mládeže a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2010 a základní záměry na rok 2011 (Patrman, Dufek).
 4. Sportovní kalendář na rok 2011 (Zeman).
 5. Změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně (autoři / předkladatelé návrhů).
 6. Různé.
 7. Závěr.

Předpokládané ukončení : sobota 15.01.2011 do 17.00 hodin.

Účast :
s hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2011 pro skoky na trampolíně (každý oddíl 1 hlas)
s hlasem poradním : členové komise skoků na trampolíně, mezinárodní rozhodčí, hosté, všichni ostatní zájemci.

Registraci oddílu v ČGF v případě potřeby prokáže(í) delegovaný(í) zástupce(i) kopií registrace a ústřižku složenky.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti delegátů z nejméně 50 % oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2011. Hlasování při valné hromadě je veřejné. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů účastnících se oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2011. Usnesení se přijímá ke každému bodu a návrhu samostatně.

Úhrada nákladů :
KT ČGF uhradí maximálně 2 delegovaným zástupcům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2010, reprezentačním trenérům a členům KT ČGF :

 • jízdné - autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, zákaznické jízdné, obyčejné jízdné. Při použití auta zpáteční cestovné ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, ODV 38,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu.
 • nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km do výše 300,- Kč za osobu a noc.

  Žádáme o zaslání návrhů k projednání na valné hromadě e-mailem na adresu trampoliny@cstv.cz nejpozději do úterý 11.01.2011, aby mohly být rozeslány oddílům k prostudování před valnou hromadou, nebo přímo všem oddílům a členům KT ČGF a reprezentačním trenérům do 12.01.2011. Zároveň je vhodné, aby se předkladatelé návrhů nebo jejich kvalifikovaní zástupci valné hromady zúčastnili.

  © KT ČGF, 09. ledna 2011

  Přílohy :

 • Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2011 v.3   
 • Směrnice KT ČGF platné k 31.12.2010    
 • Návrhy na VH 2011 v.1