Změny 2005/2004 

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 2006 / 2005

 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }
 • Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice
 • { info }
 • Startovné pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }

  Pravidla pro Poháry - změny a doplňky 2006 / 2005

  NOVÉ :

  5.1  Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod následující minimální počet rozhodčích :
   - 1 rozhodčího při účasti jednoho nebo dvou závodníků z příslušného subjektu
   - 2 rozhodčí při účasti více než dvou závodníků z příslušného subjektu.
   5.1.1  Minimální počet rozhodčích se po dobu prvních dvou ročních pohárových cyklů neuplatní na nové subjekty v případě, že se poprvé účastní pohárových soutěží ve skocích na trampolíně nebo že se po dobu nejméně čtyř let neúčastnily soutěží ve skocích na trampolíně a/nebo nebyly registrovány v České gymnastické federaci pro skoky na trampolíně.
   5.1.2  Závodníci subjektu, který nezajistil stanovený minimální počet rozhodčích pro pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové ani pomocné body (tyto body nejsou přiděleny dalším závodníkům). Synchronní páry kombinované z různých subjektů získají pohárové nebo pomocné body pokud oba subjekty zajistily stanovený minimální počet rozhodčích.
  PŮVODNÍ :

  5.1  Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod 2 rozhodčí.
   5.1.1  Závodníci subjektu, který nezajistil 2 rozhodčí pro pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové ani pomocné body (tyto body nejsou přiděleny dalším závodníkům).
  NOVÉ :

  5.5  Rozhodčí může rozhodovat i za subjekt, jehož není členem.
  { zpět na začátek }

  Technické odchylky od pravidel FIG - doplňky 2006 / 2005

  14. Elektronický synchronní přístroj (§ 8.2.7.1.1).
   Je-li používán elektronický synchronní přístroj, zaznamenávají se i známky rozhodčích č. 9 a 10. V případě poruchy přístroje bude na pokyn vrchního rozhodčího stanovena celková známka za synchronnost jako součet známek rozhodčích č. 9 a 10. Vrchní rozhodčí také stanoví, zda budou známky rozhodčích č. 9 a 10 použity u jednoho, více nebo všech párů a sestav.
  NOVÉ :
   Nebudou-li k dispozici známky rozhodčích č. 9 a 10, stanoví je vrchní rozhodčí a rozhodčí č. 8 podle videozáznamu sestavy. Nebude-li to možné, povolí vrchní rozhodčí nový pokus o sestavu.V případě vážnější poruchy přístroje může vrchní rozhodčí určit rozhodčí č. 9 a 10 i během závodu.
  { zpět na začátek }

  Startovné - změny 2006 / 2005

  NOVÉ :
  2.  Startovné v pohárových soutěžích :
   
 •  
 • maximálně 100,- Kč za start a závodníka pro závodníka nebo synchronní pár s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
  4.  Startovné v nemistrovských soutěžích stanovuje pořadatel soutěže dle svého uvážení.
  PŮVODNÍ :
  2.  Startovné v pohárových soutěžích a v nemistrovských soutěžích :
   
 •  
 • maximálně 50,- Kč za start a závodníka nebo synchronní pár pro závodníky s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
  { zpět na začátek }

  © KT ČGF 14. ledna 2006