Poháry 2001-2002 

Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice

platná od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003


Poháry ve skocích na trampolíně v České republice se organizují v souladu s :

 •  
 • Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 •  
 • Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace (FIG)
 •  
 • Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně FIG pro soutěže v České republice
 •  
 • Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice.

  1. Poháry, kategorie a účast.
  1.1 Český pohár se organizuje jako soutěž bez věkového omezení :
 •  
 • žen jednotlivkyň
 •  
 • mužů jednotlivců
 •  
 • žen synchronních dvojic
 •  
 • mužů synchronních dvojic.
  1.2 Žákovský pohár se organizuje jako soutěž žactva (do 15 let) :
 •  
 • žákyň jednotlivkyň
 •  
 • žáků jednotlivců.
   
  2. Systém a počet soutěží poháru.
  2.1 Poháry se skládají ze systému pohárových soutěží, který zahrnuje nejméně 4 pohárové soutěže v průběhu 1 kalendářního roku; poslední pohárová soutěž je soutěží finálovou.
  2.2 Pohárová soutěž se organizuje společně pro všechny poháry.

  3. Hodnocení a vítěz poháru.
  3.1 Pohárové body do celkového ročního hodnocení získají závodníci s českým občanstvím, trvalým bydlištěm nebo dlohodobým pobytem v České republice, zahraniční účastníci jednotlivých pohárových soutěží se do celkového ročního hodnocení nezařazují.
  3.2 Za umístění v pohárové / finálové soutěži Českého poháru / Žákovského poháru po redukci o zahraniční účastníky získá závodník (synchronní pár) do Českého poháru / Žákovského poháru :
   

  pohárová  /  finálová soutěž
   za :1. místo.....................................30  /40 pohárových bodů
  2. místo.....................................28  /37 pohárových bodů
  3. místo.....................................26  /34 pohárových bodů
  4. místo.....................................24  /31 pohárových bodů
  5. místo.....................................22  /28 pohárových bodů
  6. místo.....................................20  /25 pohárových bodů
  7. místo.....................................18  /22 pohárových bodů
  8. místo.....................................16  /20 pohárových bodů
  9. místo.....................................14  /18 pohárových bodů
  10. místo.....................................12  /16 pohárových bodů
  11. místo.....................................10  /14 pohárových bodů
  12. místo.....................................9  /12 pohárových bodů
  13. místo.....................................8  /10 pohárových bodů
  14. místo.....................................7  /8 pohárových bodů
  15. místo.....................................6  /6 pohárových bodů
  16. místo.....................................5  /5 pohárových bodů
  17. místo.....................................4  /4 pohárových bodů
  18. místo.....................................3  /3 pohárových bodů
  19. místo.....................................2  /2 pohárových bodů
  20. místo.....................................1  /1 pohárových bodů
  3.3 Vítězem Poháru pro kalendářní rok se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým součtem pohárových bodů ze 3 pohárových soutěží, ve kterých získal nejvíce pohárových bodů.
   

  3.3.1 V pohárových kategoriích, ve kterých nebyly uděleny pohárové body nejméně ve třech pohárových soutěžích, se vítěz nevyhlašuje.
  3.3.2 V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se vítězem stává závodník (synchronní pár), který získal více pohárových bodů v poslední pohárové soutěži (je-li i zde shoda, v předposlední, atd.).
  3.4 Závodníkům (synchronním párům), kteří v pohárových soutěžích nezískali žádný pohárový bod, se za umístění v pohárových soutěžích přidělí :
   

   za :21. místo.....................................  0,100 pomocných bodů
  22. místo.....................................  0,099 pomocných bodů
   atd.   
   a postupem shodným s výpočtem celkového součtu pohárových bodů se získá celkový součet pomocných bodů a umístění závodníka (synchronního páru) v celkovém pořadí.

  4. Pohárová soutěž.
  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C nebo D. Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení obtížnosti volné/finálové
 • první sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • první sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • první sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu / 6,0 bodu
 • první sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu / 4,0 bodu
  4.2 Kvalifikační kolo pohárové soutěže jednotlivců (první / povinná + volná sestava) je společné pro všechny Poháry.
  4.3 Startovní pořadí pro první / povinnou sestavu je určeno tak, že nejprve nastupují závodníci (synchronní páry) s nejnižším výkonnostním stupněm první / povinné sestavy.
  Mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně první / povinné sestavy se startovní pořadí určí podle průběžného pořadí Českého poháru tak, že nejlepší závodník (synchronní pár) nastupuje jako poslední.
   

  4.3.1 V první pohárové soutěži se startovní pořadí mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně určí podle výsledků předcházejícího ročníku Českého poháru.
  4.3.2 Noví čeští závodníci (synchronní páry) nastupují v příslušném výkonnostním stupni jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním.
  4.3.3 Startovní pořadí zahraničních závodníků (synchronních párů) a smíšených mezinárodních synchronních párů mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně se určí losováním.
  4.4 Do finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru jednotlivců postupuje deset nejlepších závodníků (synchronních párů) z kvalifikačního kola v každé kategorii, v tom nejméně 2 čeští závodníci (synchronní páry).
  4.5 Vítězem pohárové soutěže se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým počtem bodů za kvalifikační kolo a finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.

  5. Rozhodčí.
  5.1 Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod 2 rozhodčí.
   5.1.1 Závodníci subjektu, který nezajistil 2 rozhodčí pro pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové body.
   5.1.2 V případě nedostatku rozhodčích rozhoduje o složení sboru rozhodčích vrchní rozhodčí.
  5.2 Vrchní rozhodčí odpovídá za provedení zkušebního hodnocení (hodnocení provedení, obtížnosti, synchronnosti) v průběhu tréninku každé pohárové soutěže.
  5.3 Každý nominovaný rozhodčí je povinen se v plném rozsahu (provedení, obtížnost, synchronnost) zúčastnit zkušebního hodnocení.
  5.4 Závodníci nesmí ve stejném závodě působit i jako rozhodčí.

  © KT ČGF 18. ledna 2003 a VV ČGF 22. ledna 2003