Technické odchylky 2002 

Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice

platné od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003


Soutěže ve skocích na trampolíně se v České republice organizují v souladu s :

 •  
 • Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 •  
 • Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace (FIG).
  Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice vyplývají z odlišností domácích soutěží od světových, mezikontinentálních a kontinentálních mistrovství ve skocích na trampolíně.

  Tyto Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG se nevztahují na soutěže schválené FIG organizované v České republice.


  1. Stanovení pořadí při rovnosti bodů.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace bude pořadí při rovnosti bodů na kterémkoliv místě soutěží jednotlivců, synchronních dvojic a družstev stanoveno podle § 4.4.1.1 (kvalifikační kolo) a § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG, způsobem shodným se světovým mistrovstvím.
   
 •  
 • Při ostatních soutěžích se postupuje stejným způsobem, není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak.
   
  2. Startovní pořadí (§ 1.2.2).
   
 •  
 • Startovní pořadí jednotlivců, synchronních dvojic a družstev pro kvalifikační kolo může být určeno na základě přihlášek, nejdříve však 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Dodatečně přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a družstva pak nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním. Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno jednotlivce, synchronní dvojice a družstva přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem závodu.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic jsou nejprve jednotlivá pořadí startovního pořadí rozdělena losováním mezi jednotlivé subjekty (oddíly, kluby, apod.) a dále jmenovitě určena podle přihlášek tak, že první závodník / synchronní pár na přihlášce startuje jako první.
   
 •  
 • Ve finále Mistrovství republiky žákovských družstev nastupují závodníci v družstvu podle pořadí určeného vedoucím nebo trenérem družstva nahlášeného sekretáři závodu před zahájením finále.
   
  3. Finále (§ 1.3.2) - jednotlivci a synchronní dvojice.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace postupuje do finále deset nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů.
   
 •  
 • Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, postupuje při ostatních soutěžích do finále deset nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů.
   
  4. Soutěž družstev (§ 2.1) - smíšené družstvo při Mistrovstvích České republiky.
   
 •  
 • Při Mistrovství České republiky družstev tvoří smíšené trampolínové družstvo minimálně 3 a maximálně 4 závodníci / závodnice bez věkového omezení.
   
 •  
 • Při Mistrovství České republiky žákovských družstev tvoří smíšené trampolínové družstvo minimálně 3 a maximálně 4 závodníci / závodnice žákovské kategorie.
   
  5. Soutěž družstev (§ 2.3.2) - finále při Mistrovstvích České republiky.
   Finále Mistrovství České republiky a Mistrovství České republiky žákovských družstev se provádí podle § 2.3.2 a § 4.1 Mezinárodních soutěžních pravidel FIG, způsobem shodným se světovým mistrovstvím družstev - 5 nejlepších družstev do finále, finále začíná s nulovou známkou a ve finále cvičí 3 členové družstva a všechny 3 známky se počítají.
   
  6. Vítězi (§ 4).
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace v kategoriích jednotlivců a synchronních dvojic je vítězem závodník a synchronní dvojice s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky družstev a Mistrovství České republiky žákovských družstev je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, je při ostatních soutěžích vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším celkovým počtem bodů a při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
  7. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.5) - družstvo.
   Členové družstva musí mít jednotný úbor, závodníci mohou mít jiný jednotný úbor než závodnice.
   
  8. Trampolíny (§ 8.1) - Normy FIG.
   Parametry musí při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace odpovídat Normám FIG. Trampolíny nemusí mít certifikát FIG.
   
  9. Bezpečnost (§ 9.1 Soutěžních pravidel a § 5.1 sekce 4 Technického řádu).
   
 •  
 • Výška haly. Při soutěžích žákovských kategorií musí být vnitřní výška haly nejméně 6 metrů.
   
 •  
 • Vedoucí závodního prostoru a záchranci. Organizátor soutěže není povinen určit vedoucího závodního prostoru a záchrance. Při rozcvičení a závodě však musí být nejméně jeden a nejvíce dva záchranci u každé dlouhé strany trampolíny, je-li používána.
   
 •  
 • Záchranné stoly a ochranné matrace. Na koncích trampolíny musí být používány podepřené ochranné matrace nebo gymnastické žíněnky.
   
 •  
 • Záchranná matrace. Vrchní rozhodčí může povolit použití záchranné matrace i na straně trampolíny přilehlé rozhodčím.
   
  10. Zapisovatelé a sekretariát (§ 10.1) - počítačový program.
   Počítačový program, používaný při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace, musí být schválen komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   
  11. Zapisovatelé a sekretariát (§ 10.2) - výsledky.
   Úplný výtisk výsledků musí být zaslán komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   
  12. Protesty.
   Podání protestu.
  Protest smí podat pouze vedoucí družstva, závodník nebo trenér.
   Poplatek za protest.
  Poplatek za protest je stanoven ve výši 200,- Kč.
   Je-li protest zamítnut, zůstává poplatek pořadateli, nebo se, při Mistrovstvích České republiky a pohárové soutěži vyhlašované komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace, odvádí komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace.
   Odvolací komise - složení.
   Zástupce komise skoků na trampolíně ČGF nebo pořadatele ....................................... 2
   Vrchní rozhodčí ............................................................................................ 1
   Rozhodčí č. 1 ............................................................................................... 1
   Rozhodčí č. 6 ............................................................................................... 1
   Celkem ....................................................................................................... 5
   
  13. Rozcvičení (§ 12.2) - rozcvičení pro finále.
   Jestliže je před finále zajištěn na soutěžním nářadí samostatný trénink, který skončí nejvíce 30 minut před zahájením finálových soutěží, může být rozcvičení bezprostředně před finálovou sestavou zrušeno.
   
  14. Rozhodčí (§ 19) - předepsaný oděv pro rozhodčí.
   Tmavě modré sako, bílá košile s tmavou kravatou nebo bílá halenka, tmavě modré kalhoty nebo sukně, černá obuv nebo sportovní obutí.

  © KT ČGF 18. ledna 2003 a VV ČGF 22. ledna 2003