Změny 2004/2003 

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 2003 / 2002

 • Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }
 • Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice
 • { info }
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }
 • Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }
 • Startovné pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }

  Soutěžní řád - změny 2003 / 2002

  Soutěže :

  1.Mistrovské soutěže.
   1.1 Mistrovství a přebory České republiky.
   c)Mistrovství České republiky žactva - žákovská věková kategorie :
   
   Původní (2002) :
   c)Mistrovství České republiky žactva a Přebor České republiky žákovských družstev - žákovská věková kategorie :
  { zpět na začátek }

  Technické odchylky od pravidel FIG - změny 2003 / 2002

  NOVĚ :
  2. Startovní pořadí (§ 1.2.2).
   
 •  
 • Startovní pořadí jednotlivců, synchronních dvojic a družstev pro kvalifikační kolo může být určeno na základě přihlášek, nejdříve však 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Dodatečně přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a družstva pak nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním. Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno jednotlivce, synchronní dvojice a družstva přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem závodu.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic jsou nejprve jednotlivá pořadí startovního pořadí rozdělena losováním mezi jednotlivé subjekty (oddíly, kluby, apod.) a dále jmenovitě určena podle přihlášek tak, že první závodník / synchronní pár na přihlášce startuje jako první.
   
 •  
 • Ve finále Mistrovství republiky žákovských družstev nastupují závodníci v družstvu podle pořadí určeného vedoucím nebo trenérem družstva nahlášeného sekretáři závodu před zahájením finále.
   

  3. Finále (§ 1.3.2) - jednotlivci a synchronní dvojice.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace postupuje do finále deset nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů.
   
   Původní (2002) :
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky postupuje do finále deset nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / synchronní pár s nejvyšším celkovým počtem bodů.
   
 •  
 • Při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace postupují do finále 2/3 nejlepších závodníků / párů (nejvýše však 8 závodníků / párů) z kvalifikačního kola. Závodníci / páry zahajují finále s nulovým počtem bodů.
   

  6. Vítězi (§ 4).
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace v kategoriích jednotlivců a synchronních dvojic je vítězem závodník a synchronní dvojice s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky družstev a Mistrovství České republiky žákovských družstev je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
   Původní (2002) :
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic je vítězem závodník a synchronní dvojice s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   
 •  
 • Při Mistrovstvích České republiky družstev, Přeboru České republiky žákovských družstev a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
   

  12. Protesty.
   Poplatek za protest.
  Poplatek za protest je stanoven ve výši 200,- Kč.
   
   Původní (2002) :
   Poplatek za protest je stanoven ve výši :
   
 •  
 • 100,- Kč pro Mistrovství České republiky, Přebor České republiky žákovských družstev a pohárové soutěže vyhlašované komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace
   
 •  
 • 50,- Kč pro ostatní soutěže.
  { zpět na začátek }

  Pravidla pro Poháry - změny 2003 / 2002

  1. Poháry, kategorie a účast.
  Zrušeno (2002) :
  1.3 Závodníci a závodnice musí mít české občanství nebo bydliště v České republice.
   

   
  2. Systém a počet soutěží poháru.
  2.1 Poháry se skládají ze systému pohárových soutěží, který zahrnuje nejméně 4 pohárové soutěže v průběhu 1 kalendářního roku; poslední pohárová soutěž je soutěží finálovou.
   
  Původní (2002) :
  2.1 Poháry se skládají ze systému pohárových soutěží, který zahrnuje 4 - 6 pohárových soutěží v průběhu 1 kalendářního roku.


  3. Hodnocení a vítěz poháru.
  3.1 Pohárové body do celkového ročního hodnocení získají závodníci s českým občanstvím nebo s trvalým bydlištěm v České republice, zahraniční účastníci jednotlivých pohárových soutěží se do celkového ročního hodnocení nezařazují.
  3.2 Za umístění v pohárové / finálové soutěži Českého poháru / Žákovského poháru po redukci o zahraniční účastníky získá závodník (synchronní pár) do Českého poháru / Žákovského poháru :
   

  pohárová  /  finálová soutěž
   za :1. místo.....................................30  /40 pohárových bodů
  2. místo.....................................28  /37 pohárových bodů
  3. místo.....................................26  /34 pohárových bodů
  4. místo.....................................24  /31 pohárových bodů
  5. místo.....................................22  /28 pohárových bodů
  6. místo.....................................20  /25 pohárových bodů
  7. místo.....................................18  /22 pohárových bodů
  8. místo.....................................16  /20 pohárových bodů
  9. místo.....................................14  /18 pohárových bodů
  10. místo.....................................12  /16 pohárových bodů
  11. místo.....................................10  /14 pohárových bodů
  12. místo.....................................9  /12 pohárových bodů
  13. místo.....................................8  /10 pohárových bodů
  14. místo.....................................7  /8 pohárových bodů
  15. místo.....................................6  /6 pohárových bodů
  16. místo.....................................5  /5 pohárových bodů
  17. místo.....................................4  /4 pohárových bodů
  18. místo.....................................3  /3 pohárových bodů
  19. místo.....................................2  /2 pohárových bodů
  20. místo.....................................1  /1 pohárových bodů
  3.3 Vítězem Poháru pro kalendářní rok se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým součtem pohárových bodů ze 3 pohárových soutěží, ve kterých získal nejvíce pohárových bodů.
   

  3.3.1 V pohárových kategoriích, ve kterých nebyly uděleny pohárové body nejméně ve třech pohárových soutěžích, se vítěz nevyhlašuje.
  3.3.2 V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se vítězem stává závodník (synchronní pár), který získal více pohárových bodů v poslední pohárové soutěži (je-li i zde shoda, v předposlední, atd.).
  3.4 Závodníkům (synchronním párům), kteří v pohárových soutěžích nezískali žádný pohárový bod, se za umístění v rozřazovacích závodech pohárových soutěžích přidělí :
   

   za :21. místo.....................................  0,100 pomocných bodů
  22. místo.....................................  0,099 pomocných bodů
   atd.   
   a postupem shodným s výpočtem celkového součtu pohárových bodů se získá celkový součet pomocných bodů a umístění závodníka (synchronního páru) v celkovém pořadí.

  Původní (2002) :
  3.1 Za umístění v rozřazovacím závodě pohárové soutěže (povinná + volná sestava) získá závodník (synchronní pár) do :
 •  
 • Českého poháru (hodnotí se všichni bez věkového omezení) při účasti nejméně 3 závodníků (synchronních párů) žen / mužů v příslušné kategorii
 •  
 • Žákovského poháru (hodnotí se pouze žactvo do 15 let) při účasti nejméně 3 závodníků žákyň / žáků v příslušné kategorii
   za :1. místo .....................................................20  pohárových bodů
   2. místo .....................................................18  pohárových bodů
  atd.
   9. místo ..................................................... pohárové body
   10. místo ..................................................... pohárové body
  3.2 Za umístění ve finále pohárové soutěže Českého poháru / Žákovského poháru získá závodník (synchronní pár) do
 •  
 • Českého poháru / Žákovského poháru
   za :1. místo .....................................................dalších 10  pohárových bodů
   2. místo .....................................................dalších 8  pohárových bodů
   3. místo .....................................................dalších 6  pohárových bodů
   4. místo .....................................................další 4  pohárové body
   5. místo .....................................................další 3  pohárové body
   6. místo .....................................................další 2  pohárové body
   7. místo .....................................................další 1  pohárový bod.
  3.3 Vítězem Poháru pro kalendářní rok se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým součtem pohárových bodů ze :
   pohárových soutěží při celkem 6 pohárových soutěžích v kalendářním roce
   pohárových soutěží při celkem 5 pohárových soutěžích v kalendářním roce
   pohárových soutěží při celkem 4 pohárových soutěžích v kalendářním roce,
   ve kterých získal nejvíce pohárových bodů.
   3.3.1 V pohárových kategoriích, ve kterých nebyly uděleny pohárové body nejméně ve čtyřech pohárových soutěžích, se vítěz nevyhlašuje.
   3.3.2 V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se vítězem stává závodník (synchronní pár), který získal více pohárových bodů v poslední pohárové soutěži (je-li i zde shoda, v předposlední, atd.).
  3.4 Závodníkům (synchronním párům), kteří v pohárových soutěžích nezískali žádný pohárový bod, se za umístění v rozřazovacích závodech pohárových soutěží přidělí :
   za :11. místo .....................................0,100  pomocného bodu
   12. místo .....................................0,099  pomocného bodu
  atd.
   a postupem shodným s výpočtem celkového součtu pohárových bodů se získá celkový součet pomocných bodů a umístění závodníka (synchronního páru) v celkovém pořadí.


  4. Pohárová soutěž.
  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C nebo D. Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení obtížnosti volné/finálové
 • první sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • první sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • první sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu / 6,0 bodu
 • první sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu / 4,5 bodu
  4.2 Kvalifikační kolo pohárové soutěže jednotlivců (první / povinná + volná sestava) je společné pro všechny Poháry.
  4.3 Startovní pořadí pro první / povinnou sestavu je určeno tak, že nejprve nastupují závodníci (synchronní páry) s nejnižším výkonnostním stupněm první / povinné sestavy.
  Mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně první / povinné sestavy se startovní pořadí určí podle průběžného pořadí Českého poháru tak, že nejlepší závodník (synchronní pár) nastupuje jako poslední.
   

  4.3.1 V první pohárové soutěži se startovní pořadí mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně určí podle výsledků předcházejícího ročníku Českého poháru.
  4.3.2 Noví čeští závodníci (synchronní páry) nastupují v příslušném výkonnostním stupni jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním.
  4.3.3 Startovní pořadí zahraničních závodníků (synchronních párů) a smíšených mezinárodních synchronních párů mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně se určí losováním.
  4.4 Do finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru jednotlivců postupuje deset nejlepších závodníků (synchronních párů) z kvalifikačního kola v každé kategorii, v tom nejméně 2 čeští závodníci (synchronní páry).
  4.5 Vítězem pohárové soutěže se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým počtem bodů za kvalifikační kolo a finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.

  Původní (2002) :
  4.1 Kvalifikační kolo pohárové soutěže jednotlivců (povinná + volná sestava) je společné pro všechny Poháry.

  4.2 Startovní pořadí pro povinnou sestavu je určeno podle průběžného pořadí Českého poháru tak, že nejlepší závodník (synchronní pár) nastupuje jako poslední.

   4.2.1 V první pohárové soutěži se startovní pořadí určí podle výsledků předcházejícího ročníku Českého poháru.

   4.2.2 Noví závodníci (synchronní páry) nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním.

  4.3 Finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru jednotlivců se organizuje zásadně odděleně od rozřazovacího závodu (následující den, ve večerních hodinách, apod.).

   4.3.1 Pokud by ve finále pohárové soutěže startovalo méně než 3 závodníci (synchronní páry), finále se neorganizuje a vítězem je závodník (synchronní pár) s nejlepším umístěním v kvalifikačním kole.


  Zrušeno (2002) :
  5. Obtížnost volných sestav.
  5.1 Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   
 • při povinné sestavě F
 • ................................................................. 2,5 bodu
   
 • při povinné sestavě E
 • ................................................................. 4,0 bodu
   
 • při povinné sestavě D
 • ................................................................. 5,5 bodu
   
 • při povinné sestavě C
 • ................................................................. 7,5 bodu
   
 • při první sestavě B
 • ................................................................. bez omezení
   
 • při první sestavě A
 • ................................................................. bez omezení.


  5. Rozhodčí.

  NOVĚ :
  5.4 Závodníci nesmí ve stejném závodě působit i jako rozhodčí.
  { zpět na začátek }

  Povinné sestavy - změny 2003 / 2002

  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 •  
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - první / povinná sestava A - D.
   
  Původní (2002) :
 •  
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - první / povinná sestava A - F


  NOVĚ :
  V mistrovských a pohárových soutěžích, ve kterých v jedné kategorii mohou společně soutěžit závodníci s prvními / povinnými sestavami různé výkonnostní úrovně, se do celkové známky za volnou / finálovou sestavu počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :

 • první / povinná sestava A
 • bez omezení
 • první / povinná sestava B
 • bez omezení
 • povinná sestava C
 • 6,0 bodu
 • povinná sestava D
 • 4,0 bodu
 • povinná sestava E
 • 2,5 bodu
 • povinná sestava F
 • 1,5 bodu
  { zpět na začátek }

  Startovné - změny 2003 / 2002

  3. Při mistrovských a pohárových soutěžích se startovné stanoví podle stavu přihlášených závodníků, synchronních párů a družstev 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Za nedodržení termínu přihlášek je stanoveno další startovné 100,- Kč / přihlášku.
   Další startovné je příjmem pořadatele soutěže.
   
  Původní (2002) :
  3. Při mistrovských a pohárových soutěžích další startovné :
   
 •  
 • 50,- Kč / přihlášku v případě nedodržení termínu přihlášek
   
 •  
 • 50,- Kč / závodníka při změně počtu závodníků oproti přihlášce.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
  { zpět na začátek }

  © KT ČGF 18. ledna 2003 a VV ČGF 22. ledna 2003