Návrhy pro valnou hromadu oddílů KT ČGF 2010
v.2 11.01.2010

ÚPRAVA Technických odchylek  (Vladimír Zeman)

2. Startovní pořadí (§ 1.2.2).
Původní :

 Startovní pořadí jednotlivců, synchronních dvojic a družstev pro kvalifikační kolo může být určeno na základě přihlášek, nejdříve však 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Dodatečně přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a družstva pak nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním. Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno jednotlivce, synchronní dvojice a družstva přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem závodu, při neúčasti jednoho z partnerů přihlášeného synchronního páru je možno pár doplnit závodníkem řádně a včas přihlášeným do soutěže jednotlivců.
Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic jsou nejprve jednotlivá pořadí startovního pořadí rozdělena losováním mezi jednotlivé subjekty (oddíly, kluby, apod.) a dále jmenovitě určena podle přihlášek tak, že první závodník / synchronní pár na přihlášce startuje jako první.
Ve finále Mistrovství republiky žákovských družstev nastupují závodníci v družstvu podle pořadí určeného vedoucím nebo trenérem družstva nahlášeného sekretáři závodu před zahájením finále.

Návrh :

 Startovní pořadí jednotlivců, synchronních dvojic a družstev pro kvalifikační kolo může být určeno na základě přihlášek, nejdříve však 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Dodatečně přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a družstva pak nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním. Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno jednotlivce, synchronní dvojice a družstva přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem závodu, při neúčasti jednoho z partnerů přihlášeného synchronního páru je možno pár doplnit závodníkem řádně a včas přihlášeným do soutěže jednotlivců. Ve výjimečných případech je možno přihlásit jednotlivce, synchronní pár nebo družstvo i později, a to nejpozději do stanoveného termínu odevzdání závodních karet a za poplatek 500,- Kč (jednotlivec, synchronní pár) a 1 000,- Kč (družstvo) za každý případ. Poplatek je příjmem KT ČGF.
Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic jsou nejprve jednotlivá pořadí startovního pořadí rozdělena losováním mezi jednotlivé subjekty (oddíly, kluby, apod.) a dále jmenovitě určena podle přihlášek tak, že první závodník / synchronní pár na přihlášce startuje jako první.
Ve finále Mistrovství republiky žákovských družstev nastupují závodníci v družstvu podle pořadí určeného vedoucím nebo trenérem družstva nahlášeného sekretáři závodu před zahájením finále.

6. Vítěz (§ 4).
Původní :

 Při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace v kategoriích jednotlivců a synchronních dvojic je vítězem závodník a synchronní dvojice s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.3.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
Při Mistrovstvích České republiky družstev a Mistrovství České republiky žákovských družstev je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.3.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, je při ostatních soutěžích vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším celkovým počtem bodů a při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.3.1.2 (finále) Technického řádu FIG.

Návrh :

 Při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace v kategoriích jednotlivců, synchronních dvojic a družstev je vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Startuje-li v kategorii pouze tolik závodníků, synchronních párů nebo družstev, že všichni postupují do finále, je vítězem v této kategorii závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.3.1.2 (finále) Technického řádu FIG.
Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, je při ostatních soutěžích vítězem závodník, synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším celkovým počtem bodů a při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.3.1.2 (finále) Technického řádu FIG.

ÚPRAVA předpisů pro Poháry  (Vladimír Zeman)

Původní :

4.5Vítězem pohárové soutěže se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým počtem bodů za kvalifikační kolo a finále. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.

Návrh :

4.5Vítězem pohárové soutěže se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým počtem bodů za finále. Startuje-li v kategorii pouze tolik závodníků nebo synchronních párů, že všichni postupují do finále, je vítězem v této kategorii závodník nebo synchronní dvojice s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle § 4.4.1.2 (finále) Technického řádu FIG.

v.1 05.01.2010

ZAJISTIT kontrolu výsledků ještřě před vyhlášením (TJ Aero Odolena Voda)

Z praxe letošních pohárů mne však trápí jiná věc, nevím, jak moc důležitá z pohledu celku, ale snad ne úplně zanedbatelná.
Jde o kontrolu výsledků v tom smyslu, aby se na případné chyby nepřišlo až po mailovém rozeslání oddílům. Vloni byli 2 moji závodníci na 2 pohárech poškozeni, jednou šlo o nesprávný postup do finále po shodě bodů na 10. a 11. místě, podruhé o započítání kofiku o 4,5 bodu nižšího než byla skutečnost. Sice nešlo o žádné medailové pozice, oba přišli "jen" o pohárové body, ale ani tak by k tomu už z principu korektnosti soutěží nemělo docházet.
Ale jak zajistit kontrolu výsledků ještě před vyhlášením a kdo by za to měl odpovídat - snad hlavní rozhodčí? Sekretáři závodu si neradi nechávají kohokoli nahlížet přes rameno do počítače, to chápu. Jak však přijít rychle na chybu, která se vždy může stát, ještě před pokračováním soutěže nebo před vyhlášením?
Proto dávám toto téma k diskusi, prosím Tě o rozeslání do oddílů, aby se o tom dalo popřemýšlet.

ÚPRAVA povinných sestav (SK GT Litoměřice)

Návrh :
V sestavě E nemít prvek B11. Možno jej nahradit prvkem : prostý leh na břicho.

Zdůvodnění:Je to technicky náročný skok pro děti E věku a obtížnosti. V okamžiku, kdy si prvek dítě “rozmyslí”, je zde vysoké nebezpečí úrazu. Jen v prostředí LTM trampolín došlo v dohledné minulosti ke 2 zlomeninám dolních končetin při předvádění tohoto skoku.

VOLEBNÍ valná hromada (Sokol Žižkov I.)

Návrh :
1. Uskutečnění voleb členů komise trampolín ČGF (pokud není tento návrh již duplikátní).
Pokud bude 1. bod přijat, pak navrhujeme:
2. Kandidaturu Jiřího Kotrby (na setrvání v komisi) a Jana Topiče (jako nového člena komise)

NÁVRH volebního řádu pro případ volební valné hromady (Vladimír Zeman)

Valná hromada volí 2-3člennou volební komisi.
Komise skoků na trampolíně je pětičlenná a je tvořena předsedou a čtyřmi členy.
Kandidovat mohou členové oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2010 a individuální členové ČGF pro rok 2010. Kandidáty může navrhovat stávající komise, oddíly registrované v ČGF pro rok 2010 i účastníci valné hromady 2010. Nezbytný je souhlas kandidáta s kandidaturou (v případě neúčasti na valné hromadě písemný).
Volba komise je tajná, každý účastnící se oddíl registrovaný v ČGF pro rok 2010 obdrží jeden hlasovací lístek pro volbu předsedy komise a čtyř jejích členů. Ke zvolení předsedy komise je potřebná nejméně nadpoloviční většina hlasů oddílů účastnících se valné hromady 2010.
Druhé a další kola volby proběhnou v případě nedostatečného počtu hlasů pro předsedu nebo v případě potřeby rozhodnutí při rovnosti hlasů.

v.2 11.01.2010