Vzor přihlášky

P Ř I H L Á Š K A
 
na seminář, školení a doškolení rozhodčích pro skoky na trampolíně
 
(zaslat do 22.2.2000)
 
Jméno, příjmení : ..........................................................................................................
 
Narození : ............................................ Rodné číslo : ......................................................
 
Adresa : ......................................................................................................................
 
Kolektivní člen České gymnastické federace : .......................................................................
 
 
Závazně se přihlašuji na seminář, školení a doškolení rozhodčích pro skoky na trampolíně 4.-5. března 2000 v Olomouci a potvrzuji zaslání účastnického poplatku ve výši .......... Kč na účet České gymnastické federace.
 
 
V ................................ dne ...................
 
Podpis : ............................................
 
Kolektivní člen ČGF (je-li přihlášený jeho členem) :
 
V ................................ dne ...................
 
Razítko a podpis : ............................................