Valná hromada Praha - Strahov, 17. ledna 2004

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu oddílů komise skoků na trampolíně České gymnastické federace


která se koná v sobotu dne 17.1.2004 v zasedací místnosti č. 427 Českého svazu tělesné výchovy, Mezi stadiony, Praha 6 - Strahov od 10.00 hodin.

Program :

 1. Zahájení.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2003 a záměry na rok 2004 (Zeman).
 3. Zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2003 a záměry na rok 2004 (Michalko).
 4. Zhodnocení přípravy výběrů talentované mládeže v roce 2003 a záměry přípravy reprezentačních výběrů a výběrů talentované mládeže na rok 2004 (Kozubek).
 5. Doplňující volby do komise skoků na trampolíně.
 6. Sportovní kalendář na rok 2004 (Zeman).
 7. Změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně (autoři / předkladatelé návrhů).
 8. Různé.
 9. Závěr.

Předpokládané ukončení : sobota 17.1.2004 v 16.30 hodin.

Účast :
s hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2004 pro skoky na trampolíně (každý oddíl 1 hlas)
s hlasem poradním : členové komise skoků na trampolíně, mezinárodní rozhodčí, hosté, všichni ostatní zájemci.

Registraci oddílu v ČGF v případě potřeby prokáže(í) delegovaný(í) zástupce(i) kopií registrace a ústřižku složenky.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti delegátů z nejméně 50 % oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2004. Hlasování při valné hromadě je veřejné. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů účastnících se oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2004. Usnesení se přijímá ke každému bodu a návrhu samostatně.

Volby doplní počet členů komise na pět respektive tři. Volba je tajná, každý účastnící se oddíl registrovaný v ČGF pro rok 2004 má jeden hlas. Kandidovat mohou členové oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2004, kandidáty mohou navrhovat i účastníci valné hromady, nezbytný je souhlas kandidáta s kandidaturou (v případě neúčasti na valné hromadě písemný). Ke zvolení je potřebná nejméně nadpoloviční většina hlasů, doplnění proběhne podle počtu získaných preferencí. Druhé a další kola volby proběhnou v případě potřeby rozhodnutí při rovnosti preferencí. Sčítání hlasů a preferencí provádí 2-3členná volební komise.

Úhrada nákladů :
KT ČGF uhradí maximálně 2 delegovaným zástupcům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2004, reprezentačním trenérům a členům KT ČGF :

 • jízdné - autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, zákaznické jízdné, obyčejné jízdné. Při použití auta zpáteční cestovné ve výši BRN 246,- Kč, DKR 182,- Kč, LBC 138,- Kč, LTM 88,- Kč, LTV 128,- Kč, OLO 292,- Kč, PHA 0,- Kč, ROŽ 364,- Kč na osobu.
 • nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km do výše 250,- Kč za osobu a noc.

  © KT ČGF, 11. ledna 2004  Návrh na úpravu Pravidel pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice (VZ) :

 • bod 4.1 doplnit : “Závodníci (synchronní páry) startují s první / povinnou sestavou uvedenou v přihlášce nebo vyšší.”
 • bod 4.3 první věta doplnit : “uvedeným v přihlášce.”

  Příloha : Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2003 v.3   {info}