Valná hromada Praha - Strahov, 9. února 2002

P O Z V Á N K A
 
na valnou hromadu oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace
 


která se koná v sobotu dne 9.2.2002 v zasedací místnosti č. 209 Českého svazu tělesné výchovy, Mezi stadiony, Praha 6 - Strahov od 10.00 hodin.

Program :

1.  Zahájení.
2.  Zpráva o činnosti za rok 2001 a záměry na rok 2002 (Zeman).
3.  Zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2001 a záměry na rok 2002 (Michalko).
4.  Zhodnocení přípravy výběrů talentované mládeže v roce 2001 a záměry na rok 2002 (Kozubek).
5.  Sportovní kalendář na rok 2002 (Zeman).
6.  Změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně (autoři / předkladatelé návrhů).
7.  Různé.
8.  Závěr.

Předpokládané ukončení : sobota 9.2.2002 v 16.30 hodin.

Návrhy na změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně a programu a jednacího řádu valné hromady zaslat v elektronické podobě do 31.1.2002, aby mohly být hromadně rozeslány oddílům 3.2.2002.

Účast :
s hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2002 pro skoky na trampolíně (každý oddíl 1 hlas)
s hlasem poradním : členové komise skoků na trampolíně, hosté, všichni ostatní zájemci.

Registraci oddílu v ČGF v případě potřeby prokáže(í) delegovaný(í) zástupce(i) kopií ústřižku složenky.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti delegátů z nejméně 50 % oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2002. Hlasování při valné hromadě je veřejné. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů účastnících se oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2002. Usnesení se přijímá ke každému bodu a návrhu samostatně.

Úhrada nákladů :
KT ČGF uhradí maximálně 2 delegovaným zástupcům oddílů registrovaných v ČGF pro rok 2002, reprezentačním trenérům a členům KT ČGF :

  • cestovné vlakem 2. třídy nebo autobusem (při použití osobního vozidla ve výši jízdného 2. třídy vlakem nebo autobusového jízdného)
  • nezbytné ubytování při vzdálenosti bydliště přes 150 km do výše 200,- Kč za osobu a noc.

    Příloha : Aktualizovaný návrh Sportovního kalendáře pro rok 2002 v.1 (INFO)

    © KT ČGF, 23. ledna 2002